Skip to main content

Programa de beques i ajuts a l’estudi

Informació General

L’objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi és ajudar a persones amb talent i necessitats econòmiques manifestes per tal que puguin cursar i completar amb èxit estudis impulsats per la fundació BEST

Dit d’altra manera, es pretén que la fundació BEST pugui ajudar a persones amb el millor rendiment acadèmic a iniciar i completar amb èxit els estudis impulsats sense que n’hagin de quedar apartats per motius econòmics, d’origen geogràfic i/o socials.

Amb aquests ajuts, es desitja poder atraure el millor talent tant nacional com internacional, sense que el fet d’haver d’emprendre uns estudis presencials en una ubicació potencialment diferent de la d’origen geogràfic hagi de ser una circumstància d’impediment. D’altra banda, també es desitja facilitar a les persones participants el desenvolupament dels estudis, tot evitant possibles abandonaments per causes econòmiques sobrevingudes.

Els ajuts de la Fundació BEST són complementaris als que ofereixen la resta d’entitats ja existents en el sistema (governs, organismes internacionals, empreses o fundacions) i es poden utilitzar de manera combinada amb aquests.

Tipologia de Beques i Ajuts del Programa

La filosofia del Programa de beques i ajuts es basa en el proveïment de recursos necessaris a les persones receptores, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les necessitats personals de cadascuna d’elles.

a. Ajuts als estudis

Es considera ajut als estudis la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a les despeses ocasionades per la realització dels estudis. Es tindrà en compte doncs, el nivell de necessitat personal específica relacionat amb la despesa esperada específica a realitzar.
En funció d’aquestes necessitats específiques provades, la beca d’ajut als estudis podrà incloure (i) una dotació per a despeses relacionades amb la matrícula dels curs, (ii) una dotació per a despeses relacionades amb residència o trasllats continuats, (iii) una dotació per al reforç d’idiomes i/o (iv) una dotació en forma de beca-salari.
En un supòsit de màxims, la dotació d’una beca d’ajut als estudis podria arribar a un import equivalent de fins a 10.000€/curs per a persona participant i a més el reforç d’idiomes. Aquesta xifra màxima podria augmentar en un futur en funció de l’increment al cost de vida o dels fons disponibles.

b. Beques de mobilitat

Es considera beca de mobilitat la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a les despeses ocasionades per la realització d’estades de pràctiques internacionals en empreses o de mobilitat acadèmica dels estudis en terceres universitats.
En funció de les necessitats específiques provades, la dotació de la beca de mobilitat dependrà del lloc de destí i de la durada de l’estada.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes

Es considera ajut del fons d’emergència la dotació que pot proveir la fundació BEST, a les persones participants amb necessitat provada, per tal de fer front a les despeses ocasionades per la realització dels estudis que no puguin satisfer degut a circumstàncies extraordinàries sobrevingudes.
Es consideren circumstàncies extraordinàries sobrevingudes, entre d’altres, la defunció de membres familiars propers, accidents que comportin situació de discapacitat a les persones participants o a membres familiars propers, l’afectació per catàstrofes naturals al lloc d’origen de la unitat familiar, o en general aquelles que incideixin negativament i de manera significativa al nivell de renda de la unitat familiar..

Convocatòria 2024

Convocatòria 2024

Aquest any es llança una nova convocatòria (2024) del Programa de beques i ajuts a l’estudi, amb una dotació prevista de 40.000€. El termini de sol·licituds per a les modalitats (a) i (b) va del 4 de juny de 2024 al 28 de juny de 2024 a les 23:59h (hora Barcelona). El termini de sol·licituds d’ajut al fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes (c) va del 16 de setembre de 2024 fins al 25 de maig de 2025 a les 23:59h (hora Barcelona).

Bases 2024
Convocatoria 2024
Formulari 2024

Com fer la sol·licitud de beca

Les instruccions per al procediment de sol·licitud per a cada convocatòria estan descrites al document de convocatòria corresponent. S'acceptaran sol·licituds rebudes dintre dels terminis establerts mitjançant l'enviament de la documentació necessària prevista a les Bases del Programa per correu electrònic a l'adreça info@fbest.org Quan estigui habilitada la submissió electrònica a través de la pàgina web de la fundació BEST, també s'acceptaran els enviaments tramesos amb aquest mitjà.

Formulari de contacte


  Sobre la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST):

  La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada sense ànim de lucre inscrita al registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT
  Segons s’estableix en el Reglament General de Protecció de dades, el tractament de les dades personals es durà a terme amb el nivell apropiat de protecció de les persones físiques, aplicant les mesures necessàries per garantir-lo amb total lleialtat, licitud i transparència.

  Responsable del tractament

  • Identitat: Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST)
  • CIF: G67055335
  • Direcció postal: Travessera de Gràcia, 17, 08021 Barcelona, ​​SPAIN
  • Correu electrònic: info@fbest.org

  Finalitat del tractament de les seves dades i conservació
  El tractament de les dades serà realitzat exclusivament amb la finalitat de poder donar resposta a les consultes formulades en relació amb les activitats de l’àmbit d’actuació de la Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST). Les dades recollides no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal.

  Les dades seran conservades el temps necessari per poder dur a terme les finalitats per a les quals van ser recollides, després seran destruïdes. Només es guardaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme l’exercici d’històric i el seu seguiment legal, com per exemple la justificació d’activitats de la fundació o bé la resolució de reclamacions.

  Legitimació per al tractament
  En el moment en què una persona fa una consulta a la fundació Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST), dóna el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals en relació amb aquesta, com s’estableix en l’art.6 del Reglament General de Protecció de dades.

  Destinataris de les seves dades
  Les persones que han cedit les seves dades tenen dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que creguin que no són necessaris per a la fi que van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per a dur a terme l’exercici d’històric de les convocatòries i el seu seguiment legal.
  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

  Per procedir a l’exercici de drets, la persona aplicant s’ha de posar en contacte a través de l’adreça de correu electrònic info@fbest.org. En cas que sigui procedent, la persona aplicant té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.