Skip to main content

Estudis

Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica       (UPC-UPF)

Els estudis impulsats per la Fundació BEST són graus i postgraus interuniversitaris d’excel·lència, de caràcter internacional i amb alta implicació empresarial.

Interuniversitari

El grau en “Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica”, és un grau interuniversitari (Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat Pompeu Fabra), amb docència íntegrament en anglès (“Bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis” - Bd IT&EA).

Multidisciplinari

El grau combina els coneixements de les matèries bàsiques d’enginyeria (Física, Química, Informàtica, Expressió gràfica, Mecànica, Electricitat, electrònica i automàtica, Organització de la Producció, Tecnologies mediambientals i sostenibilitat i Projectes) amb assignatures amb continguts que constitueixen els fonaments d’economia (Microeconomia, Macroeconomia, Econometria i Teoria de Jocs). També cobreix un tronc comú d’assignatures relacionades amb les Matemàtiques i l’Estadística.

Accés

El Bd IT&EA és un grau públic que té com a vies d’accés totes les vies habituals de preinscripció universitària. Per a la ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya, s'estableix un coeficient de 0,2 a les assignatures de Matemàtiques, Física i Química. No s’estableix cap matèria amb coeficient de ponderació de 0,1. La impartició del grau es realitza íntegrament en anglès, motiu pel qual és imprescindible un bon domini de la llengua anglesa per tal de seguir els estudis amb normalitat des del primer dia, malgrat que no es demana cap certificació de nivell d’idiomes a l’inici.

Durada i accés a màsters

El grau té una càrrega de 240 ECTS distribuïts en una durada de quatre anys i realitzada és íntegrament en anglès. Un cop acabats els estudis, el grau permet l'accés sense complements de formació al Màster Universitari en Enginyeria Industrial (que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial) i també proporciona la preparació per seguir estudis superiors d'Economia.

Lloc d’impartició

Els crèdits corresponents a la Universitat Politècnica de Catalunya s'imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), situada al Campus de Sud de Barcelona. Els crèdits corresponents a la UPF s’imparteixen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE), situada al Campus de la Ciutadella. Els horaris estan dissenyats per evitar que coincideixin classes o exàmens del mateix curs el mateix dia a tots dos centres

Beques

El grau és públic i per tant dóna dreta a tots els ajuts oferts pel sistema universitari. A més, compta amb el Programa de Beques i Ajuts de la Fundació BEST.

Beques

Pràctiques en empreses

El grau fa un èmfasi especial en la realització de pràctiques en empreses en els períodes no lectius per poder ampliar el currículum dels participants.
La participació de les empreses inclou seminaris, sessions especials, treballs finals de grau i la col·laboració en el desenvolupament de reptes per als alumnes.

Professió regulada

Habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a industrial, cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial (ESEIAAT, ETSEIB).

Sortides professionals

Direcció i gestió de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics de sectors industrials tan diversos com l’energia, l’automoció, la siderúrgia i metal·lúrgia, la química, la robòtica, la indústria de l’automòbil i del ferrocarril, la construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, els materials intel·ligents, la nanotecnologia o la bioenginyeria, entre altres.

Càlcul i disseny de productes i processos, amb abast a la conjuntura econòmica, el sector, el mercat i les activitats empresarials.

Planificació estratègica, micro i macroeconòmica, gestió de la qualitat i gestió mediambiental.

Recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i metodologies, i anàlisi de les implicacions en la seva gestió.

Lideratge i gestió d’entorns econòmics en procés de canvi.

Economia i gestió de les empreses dels sectors regulats i dels serveis de xarxa.

Vídeos de les sessions informatives del grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica

Jornades de portes obertes de l’ETSEIB (UPC) i de la Facultat d’Economia i Empresa (UPF)

Enllaços a les universitats